Marks Historiska Långbågesällskap

                              

Program

Marks Historiska Långbågesällskap är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, med förkärlek för historiska, traditionella pilbågar av skiftande slag, från hela världen. Marks Historiska Långbågesällskap är likaså en kulturhistorisk förening, till skillnad från en idrottsförening. Vi främjar mötet mellan människor kring just detta kulturhistoriska intresseområde, där den historiska bågen fungerar som den samlande länken. Sällskapets medlemmar odlar sitt skytte och bygger gärna sina egna bågar. Av praktiska skäl använder vi oss också av försiktigt glasfiberförstärkta träbågar av historiskt snitt.

Av naturliga skäl är intresset för den engelska eller europeiska långbågen kanske störst. Detta bågskytte och där till hörande hantverk är vår stora passion. Att kunna skapa den utrustning som behövs i samband med historiskt traditionellt bågskytte skänker oss medlemmar stor glädje. Tillhörande hantverk kan t ex klädsömnad eller läderarbete för tillverkning av pilkoger, olika skydd eller kanske ett par medeltida skor vara. Att smida egna pilspetsar kan också vara högst stimulerande. Vi träffas också för att träna oss att bli bättre skyttar. Det optimala för oss är att både lära oss hur den historiska kanske 1000 år gamla eller ännu äldre bågen var konstruerad och samtidigt försöka lära oss och förstå hur den tidens bågskyttar hanterade sin båge.

Vi använder oss därför inte av några andra hjälpmedel än våra egna ögon och våra sinnen, för att fokusera målet och gränsen för vad vi vill lära oss är m a o omöjlig att fastställa.

Under året träffas vi med jämna mellanrum med båge i hand. Vid speciella och festliga tillfällen klär vi oss i historiska kläder. Perioden 500-tal till 1500-tal är den tidsperiod som intresserar oss mest och vi kan då vara en blandning av folkslag från olika platser och länder, längs de olika handelsvägar och stråk som människan prövat. Tyngdpunkten lägger vi dock till Norra Europa, men gärna med inslag från övriga Europa, från Novgorod, Konstantinopel, Medelhavet, Turkiet, Sidenvägen, Nordafrika, Palestina och andra tänkbara områden. Vår förening skall med andra ord ha denna bredd och därmed passa för medlemmar med olika inriktning, oavsett om det gäller folkvandringstid, vikingatid, medeltid eller renässans.

Vi träffas utomhus och inomhus. Vi lånar en roll under en dag eller två och får på så sätt vara i en annan tid med ett annat tempo, vilket ger oss möjlighet till en stunds lugn och ro. Här går vi in i depå och återhämtar oss från det höga tempo som dagens samhälle håller. Tillsammans gör vi en tidsresa många hundra år tillbaka, för att på detta sätt om möjligt med hjälp av historien, kanske lättare förstå dagens samhälle. Vårt utövande av äldre tiders hantverk gör det möjligt för oss att jämföra hur människor levde då med hur vi lever i dagens moderna samhälle. På detta sätt hoppas vi ge oss själva lite perspektiv, och kanske ett godare och lugnare liv.

Tillsammans möter vi många nya vänner med vilka vi i dialog och med fria tankar utvecklar vårt intresse. Givetvis träffas vi också gärna under trivsamma former för att tävla i bågskyttets ädla konst, men viktigare än själva tävlandet är det sociala och kunskapsmässiga utbytet. Vi gillar resan, eller så kan man säga att ”resan är målet”.

Vi vill gärna sprida vårt intresse till fler människor. All den form av hantverk och annan skicklighet som krävs i bågbygge och bågskytte, har till för bara några hundra år sedan, haft en central roll i människors vardag och varit en av flera förutsättningar till överlevnad. Marks Historiska Långbågesällskap vill levandegöra och bidra till utforskandet, bevarandet och utvecklingen av denna till stora delar borttappade kunskapstradition.

Alla som deltar inom sällskapet, gör det utifrån sina egna förutsättningar och väljer själv hur mycket tid som kan vara rimligt att lägga ner. Ingen ska känna kravet att man endast får delta när man är rustad till tänderna i ”perfekt och tidsenlig” utrustning, - utan var och en ”lägger ribban” för sitt eget deltagande. Vi är också medvetna om att det inte går att uppnå ett helt historiskt och tidsenligt helt korrekt resultat. Vi nöjer oss därför med att låta oss inspireras av historien.

Vi vill också bidra till att broar byggs mellan människor och folk med olika kulturtradition. Möte med andra kulturer, vare sig det är hemma eller borta, förutsätter stolta och medvetna människor med ett bibehållet och levande kulturarv. Kunskap om och nyfikenhet på såväl det egna kulturarvet, som andras, är en viktig förutsättning för att motverka främlingskap mellan folk och människor. Med en fastare förankring i vår egen historia och vårt egna kulturarv, vill vi bidra till vår egen trivsel och även till ett vänligare, varmare och lugnare samhällsklimat.

Marks Historiska Långbågesällskap är en ideell förening. Du som respekterar föreningens program och stadgar, och betalar fastställd avgift, är välkommen som medlem i sällskapet.

 

____________________________________________________

 

Föreningens Stadgar

§ 1

Föreningens namn

Föreningens namn är Marks Historiska Långbågesällskap (MHLS).

Föreningen har sitt säte i Marks Kommun, Västergötland.

§ 2a

Målsättning

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden kamratförening som har till målsättning att skapa förutsättningar för möten mellan människor med intresse för historiskt hantverk och då i första hand för det Europeiska bågskyttet, men också andra historiska bågar från andra kulturer, som t ex den asiatiska Ryttarbågen, är av intresse för föreningens medlemmar. Vi ser möten mellan såväl enskilda skyttar och hantverkare, som mellan olika kulturer som positivt och en förutsättning för att vi ska lära känna hela historien om äldre tiders pilbågar, hur de tillverkats och brukats.

§ 2b

Föreningen skal bedriva verksamhet året om och innefatta såväl bågskytte som tillverkning av bågar och pilar samt den utrustning som tillhör detta intresseområde. Föreningen skall driva en bågskyttepaviljong samt verkstads- och slöjdlokaler lämpade för detta ändamål. Likaså skall förening driva en jaktstigsbana utomhus under den period under året som vädret så tillåter.

§ 2c

All verksamhet i föreningens regi syftar till att stärka intresset för historiska pilbågar, vilket gör det naturligt att vi i första hand prioriterar dessa bågar framför modernare pilbågstyper och modeller. Föreningen skall därför ej bedriva verksamhet för moderna bågar, vilket inte betyder att vi stänger ut dessa bågar helt. Skulle någon vid ett enstaka tillfälle vilja pröva och använda t ex en Recurv- eller Compoundbåge i föreningens lokaler, är det tillåtet, men inget som vi uppmuntrar till. Under inga omständigheter kan man vara medlem i föreningen för att enbart odla intresse för moderna bågtyper. Ej heller kommer föreningen att arrangera någon form av tävling eller särskild verksamhet för deltagare med Recurv- eller Compoundbåge.

§ 3a

Medlemmar

I föreningen finns två typer av medlemmar: seniorer(18 år och äldre) och juniorer (10 år fyllda under kalenderåret)

Juniorer

Junior äger ej rösträtt i föreningen. Junior kan ej heller nomineras till någon förtroendepost i föreningen. Junior äger rätt att delta i föreningens juniorverksamhet, samt i all annan verksamhet där deltagande inte utgör ett hinder för seniorverksamhet. Dock eftersträvar föreningen en verksamhet där generationer kan mötas runt en och samma aktivitet. Junior erlägger av årsmötet fastställd lägre medlemsavgift.

Senior

Senior äger rösträtt(en röst) i föreningen och rätt att deltaga i årsmötesförhandlingar. Senior kan nomineras till förtroendepost i föreningen. Ordinarie medlem erlägger av årsmötet fastställd full medlemsavgift. Senior som uppnått hedersam pensionsålder, betalar av årsmötet fastställd reducerad årsavgift.

Var och en som betalar medlemsavgift, erkänner och respekterar föreningens målsättning, program och stadgar, äger rätt att bli medlem i föreningen.

§ 3b

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som bryter mot föreningens program och stadgar, åsidosätter gällande säkerhetsföreskrifter i samband med all form av bågskytte i föreningens regi, eller som på annat sätt motarbetar föreningens syfte, kan tillfälligt uteslutas efter beslut av styrelse. För permanent uteslutning, krävs beslut av Årsmötet.

Medlem som av någon anledning utträder ur, eller utesluts ur föreningen, kan ej kräva att erlagd medlemsavgift återbetalas.

Medlem som trots skriftlig påminnelse dröjer med medlemsavgiften under en längre tid än tre månader, kan uteslutas genom styrelsebeslut.

§ 4

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas per kalenderår och senast per den 31jan. Medlem kan även välja att betala halv avgift per den 31jan och resterande halva avgift senast den 31maj(före sommarsäsong). Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften storlek.

§ 5

Årsmöte

 • Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

 • Årsmötet kungörs senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 • Vid årsmötet äger föreningens ordinarie medlemmar rösträtt.

 • Vid omröstning tillämpas enkel majoritet. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

 • Personval sker med slutna sedlar om så begärs. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som skall väljas. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

 • Vid årsmötet skall följande ärende behandlas;

 

  1. Mötets stadgeenliga utlysande.

  2. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.

  3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt

Revisionsberättelse.

  1. Beslut om ansvarsfrihet.

  2. Val av ordförande på ett år.

  3. Val av styrelseledamöter på två år.

  4. Val av styrelsesuppleanter på ett år.

  5. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.

  6. Val av valberedning.

  7. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

  8. Fastställande av medlemsavgifter.

  9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

  10. Övriga frågor.

§ 6

Styrelsen

Styrelsen handhar föreningens verksamhet på grundval av dessa stadgar, årsmötets beslut och kontakter med medlemmarna.

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och minst tre övriga ledamöter, samt två suppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande samt minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Varje ledamot samt ordförande äger en röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 7

Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär.

Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.

Vid extra årsmöte får endast det eller de ärenden behandlas som föranlett mötet.

§ 8

Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte och måste konfirmeras på därpå efterföljande extra årsmöte.

Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som förbereder ärendet och avger utlåtande.

§ 9

Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.

§ 10

Firmatecknare

Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig samt övriga styrelseledamöter, två i förening.

§ 11

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderåret.

§ 12

Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte.

Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som förbereder ärendet och avger utlåtande.

För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar medlemmarna.

Föreningens genom åren samlade dokument tuggas av dokumentförstörare, brännes och sprids sedan för vinden över de Västgötska vidderna. Denna sista symbolhandling utföres av styrelsen för föreningen.